Jechoota hayyootaa

Jechoota Diary, Jaalalaa, Miira kakkaasan fi Yaadota gaggaarii Jechoota hayyootaa fi beektota biyya Alaa fi keessaa argachuuf. Hiyyummaan hiyyummaa caalu hiyyummaa  23 Jan 2019 Jechoota Hayyootaa · Ifa guyyaa argachuuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Jechoota Hayyoota Addunyaa. Gudeedni kormaa waan lubbuu qabaati, masheenatti goreen waan lubbuu dhabaati. Aadaa. Odeeffannoo hawaasti miidiyaalee alaa irraa akka hin arganneef danbalii qilleensaa ukaamsuu[jam] gochuun mirga odeeffannoo bilisaan argachuu jechuu miti. jechoota hayyootaa-- Dubbisaa #Share waliif godhaa waan guddaa irraa baruu dandeessu. Domain ID : 1884192988_DOMAIN_COM-VRSN Created : 7th-Nov-2014. Mammaaksa. See All. Nama guutuu tahuun fageessanii yaaduu fi namaaf quuqamuudha. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. (Neelsan Maandeellaa) v Hirina namaa yeroo haasooftu, isa kan kees yaadadhu. Carraa gaarii ta’uu isaatu ittiin saqarama. Aariin abbaa ajjeeftu, ilmatti ceeti. Switch camera. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 776 likes · 2 talking about this. Liked. ”J/Waaqoo Guutuu “Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti” Mayraa (Muhammad Zaakir) Oct 11, 2014 · Mee arraan tana jechoota hayyootni oromoo dubbatan isiniif dhiheessinaa nu hordofaa. If you want to send via SMS (Text Message) then it's also possible with this app. Message. The National Youth Movement for Freedom and Democracy Jechoota faallaa mirga Oromoo tayani mul’atan hundaa, Ummanni akka irra naaf taru gaafadhaa. Mario I. Jechoota Hayyootaa HUBACHIISA: suuraaleen asii gadii kunneen Cover Photof akka tahanitti kan hojjatameedha profile irra yoo godhattan barruu suuraa irraatti barraahee jiru kana kutee hanbisuu waan danda’uuf dhorkaadha garuu mala adda addaa faayyadamtanii barruun suuraa irraa guututti akka mul’atu gootanii profile irra godhachuun ni danda Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. Laafinaa fi […] Sep 25, 2020 · Jechoota Hayyoota Oromoo is free Entertainment app, developed by OromNet Software and Application Development. Applicationin kana kessaatti jechoota hayyootni oromoo dubbatan isiniif dhiheessinaa. Include playlist. January 28, 2019 Leave a comment. 1 star average user aggregate rating points. Like this: Published November 25, 2016 at × in Jechoota Hayyootaa. The French consider French language as the most Romantic Language in the world. by Dr. Join Facebook to connect with Yasin Mohammednur and others you may know. jechoota hayyoota oromoo. Waa sadi waan lubbuu qabaatu, waa sadiin lubbuu dhaba:-1. hayyootaa. play. Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo  16 May 2016 Jechoota hayyootaa. Afaan_oromoo  Download Jechoota Hayyootaa play in 3GP MP4 FLV MP3 available in 240p, 360p, 720p, 1080p video formats Free Download and Streaming Jechoota  App Description. oromnet. Jechoota dinqisiiso  hundi like nu gootan page kana irratti jechoota fi walaloowwan bashannansiisoo yeroo dhiyootti ni eegalla!!! kan haftanis like ,comment gochuu irraa of hin  Jechoota Hayyootaa. Isaan keessaa Hayyootni wareegana, dubartootni, dargaggootni fi ga'eessotni Jechamoota gargaraa kanneen quuqqaa sabaa, kaka'umsa, qabsoo, jaalala, gadda, jibbaa fiikkf ittiin ibasachuuf yaalan hedduutu tarreeffameera. Oromo Samsung Tutorial Afaan Oromoo guddina Saayinsiifi Tekinooloojii keessatti gahee mataasaa akka qabaatuf dandeettii qabnu hundaan aarsaa gochuun dirqama Oromummaati! jechoota hayyootaa discussion group*Milkii Jireenyaa Group* yaadaaf @numaan_bot warronni miseensa ta'uu barbaaddaniif @siruu68. Gargarsa argachuuf dhugaa ukkamsanii soba addunyaatti lallabuu jechuu miti. Jiruun tan madaalamtuun bara baraan osoo bin taanee ulfaatina hojii ati galmeessituunl. Barattooti sagantaa SANYII kessatti hirmaatan hayyootaa fi manguddoota walin taun turtii bosona kessatti taasisaniin, aadaa, uumaa fi qabeenya uumaa irratti hubannaa hamma tokko erga argatan fi akkaataa uumaa walin walfudhatanii itti jiraachun dandaamu irratti barnoota erga argatan booda mana barnootaa isaanitti deebianii GUMII SANYII hundeeffatu. Nov 08, 2012 · JECHOOTA SAGALEE Laafaa Jabaataa Laafaa Jabaataa Badaa baddaa Bare barre Madaa madda Qore qorre Mure murre Bade badde Caalaa callaa Hodhe hoddhe Gubaa gubbaa Qoruu qorruu Balaa ballaa Sodaa soddaa Bule bulle Qixa qixxaa Jala jallaa Qaruu qarruu Gabatee gabbate gabbatte Jijjiirama asiin olitti godhamurratti jijjiiramni gabaabinaa fi dheerina sagalee jiraachuu ni mala. Like. Siifsiin. Abbaan booka dhugeef, ilmi afaan hin Jechoota Hayyootaa. Walaloof jechoota barsiisan qooduu Photos by Jechoota hayyootaa. Continue reading Jechoota Hayyootaa. Ilaalcha sammuu kee jijjiiruun biyya keetiif qabsaai. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. (Wiiliyaam Shekipiir) Waanti nuti sodaachuu qabnu soaa qabuu soda qofadha. dubbisanii ‘like’ ‘share’ ‘comment’ godhuun dirqama sabummaati. Responsibility: Hinsene Mekuria. Jechoota Diary fi Jaalalaan  Jechoota Gabaaba Akkaan Qalbii Nama Seenu Afaan Sanin Damma Nyaadhu Guddadhu. Info; Live Chat Comments. KITAABA SEENAA OROMOO PDF - Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. ~Diinni yoo si woraane, qaama kee si madeessa,hiriyyaan sobaa garuu sammuu kee si madeessaAraboota) Jan 25, 2020 · “Rabbii gaditti hayyootaa fi moloksee isaanii gooftolee godhatan, akkasumas Masiih ilma Mariyamis [gooftaa godhatan]. Maal kana qofa Abdiisaan Hojii ijoo tokko qabatee dhufeera. Jechoota Hayyootaa. Kutaa 1ffaa Hubachiisa:- yoo akka dubbifteen 'like', 'share' fi 'comment' godhuu baatte  Jechoota hayyoota Oromoo gosoota heddu kan qabu yommuu ta'u, akkasumas hayyoota garagaraatiin kan dhiyaateedha. Ani Oromoodha. Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. jecha hayyootaa Hub: Yoo dubbifte baayyee si fayyada. ” Suuratu At-Tawbaa 9:31 Irreechaa is the annual Oromo people thanksgiving day that celebrated every year in Birraa near the river bank or water and tree. Nov 25, 2016 · Published November 25, 2016 at × in Jechoota Hayyootaa. Currently, Jechoota Hayyoota Oromoo - Afaan Oromoo Qoutes for Windows has got over 5,000+ App installations and 4. Expired: 7th-Nov-2021 (0 Years, 292 Days left) Host name 104. Appn kun Jechoota Jechoota hayyootaa adunyaa keessa muraasa screenshot 10 2:49. 0 APK for Android - redfox. Gochii kun ammoo hamilee hayyootaa laaffiseera. 107, location: United States Site alexa rank: 737,300 Walabumedia. Language: Oromo, Amharic, English . Kanaaf nama yeroo baay'ee haasaa keetiin barsiisuf dhamaatee garuu haasaan kee bu'aa buusuu dide, al takka takka immoo callisuun kee isa barsiisa waan ta'eef calluma jedhii usi! 《2》Namatti iccitii kee himuu Alamuu Irranaa Raggaasaa, Ambo, Shewa, Ethiopia. You can scroll up down easily plus even if your spelling is wrong you can find the desired word. Yoo Hanga Xumuraatti Jechoota hayyootaa 9:42 · Jechoota  Jechoota gabaaba akkaan qalbii nama seenu afaan sanin damma nyaadhu guddadhu by Hanii Beauty Download. com Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. walabumedia. It has got really good rating points and reviews. With the easy navigation of this app, you can navigate copy and share with your loved ones. 0, was released on 2020-06-18 (updated on 2020-09-25). Caalatti hawaasa biyyattii cancala sodaatiin hidhaanii Jechoota hayyootaa Waan sirrii hojjechuun yoomiyyuu sirriidha. Irreechaa is celebrated every year in September in Bishoftu Hora Harsadii and other Oromia major cities. Share. Appin kun Jechoota Jechoota Hayyoota Addunyaa dubbatan gosoota heddu kan qabu yommuu ta’u , akkasumas Hayyoota Addunyaa garagaratiin kan dhiyaateedha. Jechoota bayyee namatti tolaan jechoota   Jechoota Hayyoota oromoo fi seenaa Baaroo Tumsa by HALCHIISA FILM Jechoota bayyee namatti tolaan jechoota hayyootaa Adunyaa by Michuu M H. It is a light weight application and gives faster result. ani na fayyiftan jedha ormi si ajjeefti naan jedha!!! JECHOOTA HAAYYOTAA 1) Mukni si caalaa hin dheeranne gaaddisa siif hin ta'u, (Mozambique) 2) Namoonni waan tokko hojjechuuf yaalanii kufan, warra utuu homaa hin hojjetin milkaa'an irra ni caalu!" (Looyid Joons) 3) "Yoo dandeesse barrisi,yoo barrisuu dadhabde fiigi,yoo fiiguu dadhabde daddafii deemi,yoo daddaftee deemuu dadhabde Jechoota hayyoota Oromoo gosoota heddu kan qabu yommuu ta'u, akkasumas hayyoota garagaraatiin kan dhiyaateedha. Loading Jechoota hayyootaa 9:42. ( Laawoo – 8ffaa) Waanti nama beekamaa sitasisu waanta ta’uu barbaaddu taatee argamuudha. oromnet_037_hayyootaa, Created by OromNet Software and Application Development in Entertainment JECHOOTA HAYYOOTAA-----1. Dubbisaa! Jan 28, 2019 · Jechoota Hayyootaa Namni namoota injifatu nama cimaadha. Dubbisaa! Jechoota hayyootaa. com Gosa oromoo Gosa oromoo Ammas itti fufuun Abdiisaan wanta murteessaa fi barbaachisaadha jedhe torbaanuma keessa jirru kana Fayyadamaa Moobaayilaa(Mobile App) maqaa “Jechoota Hayyoota Oromoo” jedhu kan jechoota hayyoota 80 ol of keessaa qabu kinoo gad lakkisee jira. Sign in to leave a message. 3. Wanta isaan itti qindeessan irraa Inni qulqullaa’e. 10 Full PDFs related to this paper. Bultiin ilmoo hin qabne addunyaa ifa hin qabneedha. Gabbaramaa Tokkicha gabbaruu malee homattu hin ajajamne. Asmara, 1998 Mar 27, 2019 · Posts about Oduu/News written by Qeerroo. Seenaan waan lubbuu qabaati, yoo gowwatti himan waan lubbuu dhabaati. 0 APK for Android - com. The British consider English language as the most Romantic Language in the Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Ani Muusliima. Nov 15, 2020 · Yasin Mohammednur is on Facebook. Dec 20, 2013 · Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa’eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo’uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha! Jechoota Hayyootaa – siifsiin. Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan oromoo. oromo_Apps. Nov 04, 2017 · Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. Qophii Nama Dinqisiisu Kana Osoo Haga Xumuraatti Hin Daawwatiin Ariitiin Nu Hin Qeeqinaa. HUBACHIISA: suuraaleen asii gadii kunneen Cover Photof akka tahanitti kan hojjatameedha profile irra yoo godhattan barruu suuraa irraatti   18 Oct 2019 Your browser can't play this video. Latest version of Jechoota Hayyoota Oromoo is 3. (Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. READ PAPER. Jun 18, 2020 · Download Jechoota Hayyoota Oromoo 3. download. You could visit Gulele Software And Application Development website to know more about the company/developer who developed this. Ifa guyyaa argachuuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Jilli kunis galmeelee kanarratti erga mari’atee booda wantoota ammas fooyya’uu qaban eeruun, waliigalteen kun marii hawaasa baldhaatif akka dhihaatuufi hojitti akka hiikamuuf Komishinii Chaartara Oromoo itti dhaabee jira. 21. 2. 8 years ago; Read Time: 0 minute; by; comments. Jechoota Hayyoota Addunyaa is the property and trademark from the developer Gulele Software And Application Development. 4. Forwarded from JECHOOTA HAYYOOTA 《 GORSA 6FFAA 》 《1》Nama haasaa keetif gatii hin kennine jalaa cal jechuun deebii sirriidha. Kutaa 1ffaa Hubachiisa:- yoo akka dubbifteen ‘like’, ‘share’ fi ‘comment’ godhuu baatte dubbisuun hin hayyamamu. Namni ofiisaa injifatu ammo nama hundumaa caala. ( Laawoo – 8ffaa) Waanti nama beekamaa sitasisu waanta ta May 04, 2016 · Beekumsi kennaa uumamaa sijalaa hin hatamneedha (Albaranstaayin) Hiyyummaan hiyyummaa caalu hiyyummaa sammuuti (Sooqiraxas) Hanga lubbuun jirtu waan gaarii hojjedhu (Abrahaam liinkan) Yeroo dabarsuurra guyyaa baallamaa dabarsuu wayya (Abrahaam liinkan) Beekaa jedhamuuf barumsa keessa darbuu osoo hintaanee barmusi si keessa darbuu qaba. Aguilar, Being Oromo Kenya, African World Press, Inc. 3,486 people like this. Appin kun Jechoota hayyoota oromoo gosoota heddu kan qau yommuu ta’u , akkasumas hayyoota garagaratiin kan dhiyaateedha. Hitlar kun ammoo kaayyoo tokko qofa qaba: uummata isaaf haqa, birmadummaa, walabummaa beekamtii  Jechoota Hayyoota Oromoo Android 1. 363 likes. Mahaammad Hasen, The Oromo of Ethiopia, A history 1570-1860 trento, 1994. Galmee Jechoota Afaan Oromoo - Inglizii The App contains useful words of Afaan Oromoo and English language. 5. 107, IP address: 104. (Norman v Namaan jaallatamuu miti, nama jaallachuu keetiin nama Vincenpeale) gaarii akka taatu hubadhu. app. Jechoota hayyootaa · Jechoota hayyoota (Beektota)Biyyoota Garaa garaa · Jechoota Hayyoota Gootota Oromoo Durii fi Hardhaa · Gorsaa fi Jechoota Beektotaa (  Galmee Jechoota Afaan Oromoo-Amaaraa-Ingilizii = Oromo-Amharic-English Dictionary. Oct 11, 2014 · Mee arraan tana jechoota hayyootni oromoo dubbatan isiniif dhiheessinaa nu hordofaa. Jechoota Hayyoota Jechoota Hayyoota Oromoo fi kan biyyaa ala You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. Chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, properties and change of matter. Kanaafuu ka’i. (Laawoo – 8 ffaa) Dec 13, 2017 · Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo “Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya’uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Jechoota hayyootaa. · Waanti nuti sodaachuu qabnu soaa qabuu soda qofadha. Trackbacks Jechoota Hayyootaa. Ibrahim Elemo Seensa: Waraqaan qorannoo haala dhibee HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti xiyyeeffatee barreeffame kun kaayyoon isaa hayyootaa, barrattoota fi hawaasa Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiraniif odeeffannoo waliigalaa kennuudhaa. If you want to send via Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan oromoo. 85% namootaa jechoota kana hin argine. Jechoota Hayyoota Oromoo - Afaan Oromoo Qoutes is on the top of the list of Entertainment category apps on Google Playstore. FDTD Afaan Oromo Kitaabota Afaan Oromoo Pdf argachuu Seenaa barreessitoota Oromoo baruu Jechoota hayyootaa dubbisuu Walaloowwan adda addaaf Beekisa kitaaba haaraaf Viidiyoo Ajaa'ibsiisoo Chaanaalii kana hordofaa Apr 28, 2017 · Koreen hayyootaa kun ji’oota afuriif erga bilcheessanii booda fidanii jila yaa’ii lammataatif dhiheessan. Ashamaa harka fuune jaalatamtoota, kabajamtoota ilmaan oromoo? Nagayni badhaadha? Alaa manni, aalii ollaan … Ping response time 10ms Excellent ping Domain provide by fastdomain. 89. Art. Please rate our app in the Google Play store. Applicationin kana kessaatti Jechoota Hayyoota Addunyaa dubbatan isiniif  Download Embed. Jechoota Hayyootaa‬!!­! Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news Jajjabee Biyya keessaa ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoom Jan 23, 2019 · Ifa guyyaa argachuuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama. Related Pages. Afaan Oromoo. Kunis ennumma kiyya. Channel's geo & Language. Appi kana kessaatti Jechoota Hayyoota Oromoo tin dubbatan isiniif dhiheessinaa. (Firaankiliin JechootaHayyootaa‬!!­! Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT session--tursa set--qindeessi series--walfaannee separator--foo'aa optional--dirqalee Jechoota Jaalalaa Dhaamsa Jaalalaa Afaan Oromootin Love SMS Messages in Afan Oromo This App contains Love messages in Afaan Oromoo Language. ← Previous Next Nov 25, 2016 · Home » Jechoota Hayyootaa » picsay-1478135351607-picsay. ← Previous Next Dec 02, 2016 · Published December 2, 2016 at 709 × 399 in Jechoota Hayyootaa. Comment is nothing- I don't care. Qabiyyeen galmee kanaa yeroo gara yerootti dabalaa kan adeemu dha. Ibsa Guutama, Prison of con science, New York, 2003. (Joorji Maatiyaas. Trackbacks are closed, but you can post a comment. Jul 16, 2015 · Jechoota Hayyootaa‬!!­! October 6, 2014 0 Jajjabee Biyya keessaa ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa’eedha! … This is just a short excerpt about your blog. Jechoota Jaalala Afaan Oromoon. Isaanis:- -Jechoota Albert Einstein -Jechoota Mahatma Gandhi -Jechoota Abraham Lincoln fi Hiikkaa Jechoota Afaan oromoo kanneen qubee Afaan Oromoo A - Z jiran. . Jajjabee Biyya keessaa. com. June 8, 2016 · Laliikoo ani bishaan siin jedha, Ormi abidda siin jedha,ani Rooban siin jedha ormi cabbii qorraa siin jedha,Ani qabbanee koon siin jedha ormi waxalee siin jedha,ani beektuu koon siin jedha ormi dheertuu siin jedha,ani lubbuukoon siin jedha ormi obboleettii du'aa siin jedha. Bara 2012 rakko babal’aa Ummata Musliimaatiifi motummaa fedeeraalaa jiddu tureerratti ana ilaalchiisee walhubannaa dhabiitiin akka umamee ninbeekaa. 2 APK Download and Install. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Dureessa osoo hin ta'in dureessa wajjiin wal dorgomuun lubbuu tee hiraarsuu qofa. Isa malee gabbaramaan haqaa hin jiru. An error occurred while retrieving sharing information. Kana irraa kan ka’e bara kana keessa barreeffamni, saayinsiin, waan haaraa barbaaduun, iddoodhaa iddootti socho’uu, akkasumas waa yaaduu fi xiinxaluun liqimfamuu amantii /religeous cosmography/ n bakka bu’e. let us educate our mind more Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan oromoo. Qondaalli dhaaba siyaasaa Zanu-PF yaadni Mugaabee aangoo irraa buusuf qophaa'e  17 Nov 2017 ''An ammayyuu Hitlar yeroo kanaati. 25 Jul 2018 Qabaadhu: ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee  6 Oct 2014 Jechoota Hayyootaa!!! Share Tweet Pin Mail SMS. This episode has no messages yet. kanumaf barri kun Awurooppaa keessatti “bara dukkanaa” /dark age/ykn”bara JECHOOTA HAYYOOTA OROMOO IRRAA…. Applicationin kana kessaatti Jechoota Hayyoota Addunyaa dubbatan isiniif dhiheessinaa. (Sookiraataas) Irra deddeebi’anii yaaluun salphina miti. Jechoota Hayyootaa mp3. Learn more. Isaan keessaa Hayyootni wareegana   4 May 2020 Download Jechoota Hayyoota Oromoo - Afaan Oromoo Qoutes 2. Osuu hin dubbisiin Like gochuun cubbuudha. Oromummaan mallatto ennummaa kiyyaatti. Dubbisaa! https://www. ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane,  All posts tagged "jechoota hayyootaa". jechoota hayyootaa. Hinsene Mekuria, Gamee Jechoota Afaan Oromoo-Amaaraa-Inglizii, Finfinnee, 1998/2006. Yoo dubbiftee hin xumurtu ta'e hin jalqabiin. Namni namoota injifatu nama cimaadha. Install the latest version of Jechoota Hayyoota Oromoo APP for free. Jechoota Hayyootaa Oduu Durii Beekumsi kennaa uumamaa si jalaa hin hatamneedha (Albaraanstaayiin) Qamaleefi Naachatu ture Qamaletu haadha ishee Hiyyumman hiyyuma caalu hiyyummaa sammuuti. (  Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. Here you will find Selected few expressions of love, how Afan Oromo speakers express their romance. picsay-1478135351607-picsay. Beekumsi kennaa uumamaa sijalaa hin hatamneedha( Albaranstaayin)•. (Firaankiliin Runzvelti) Nama carraa qabu galaanatti yoo darbatteyyun qurxummii qabatee ba’a. JECHOOTA HAAYYOTAA 1) Mukni si caalaa hin dheeranne gaaddisa siif hin ta'u, (Mozambique) 2) Namoonni waan tokko hojjechuuf yaalanii kufan, warra utuu homaa hin hojjetin milkaa'an irra ni caalu!" (Looyid Joons) 3) "Yoo dandeesse barrisi,yoo barrisuu dadhabde fiigi,yoo fiiguu dadhabde daddafii deemi,yoo daddaftee deemuu dadhabde Nov 04, 2017 · Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa. Dimokiraasiin jechoota mimmiidhagoon saba moksuu jechuu miti. 11 Oct 2014 JECHOOTA HAYYOOTA OROMOO IRRAA…. com Namni namoota injifatu nama cimaadha. TV & Film, #murtii_jaalalaa.